Algemene voorwaarden - Leven is Kinderspel

 

Artikel 1 – Definities 

Opdrachtnemer -  Leven is Kinderspel-José Schenk, gevestigd in de Bilt, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK - 85922900

Opdrachtnemer -  de wederpartij van de kindercoach bij de overeenkomst, veelal de wettelijk gezaghebbende ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger van het kind.

Partijen -  Opdrachtgever en de kindercoach

Overeenkomst -  Een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en de kindercoach betreffende geleverde diensten en daarmee verband houdende handelingen.

Kind -  de minderjarige ten behoeve van wie de opdrachtgever de overeenkomst tot het verlenen van diensten is aangegaan (hierna te noemen het kind)

Schriftelijk - schriftelijk dan wel langs elektronische weg.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten tussen partijen en alle daarmee verband houdende handelingen zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 3 – Overeenkomst 

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afspraken over de overeengekomen dienstverlening op schrift zijn gesteld en de opdrachtgever voor akkoord zijn ondertekend, inclusief de ter beschikking gestelde algemene voorwaarden.

Een overeenkomst kan eveneens tot stand komen indien mondelinge afspraken per e-mail of anderszins langs elektronische weg aan opdrachtgever zijn bevestigd en door opdrachtgever akkoord verklaard.

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekenende of opdracht gevende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar schriftelijke toestemming voor geeft.

Indien de andere gezaghebbende ouder niet of niet langer instemt met de begeleiding van het kind, dan is de opdrachtgever verplicht om de kindercoach hier direct van op de hoogte te stellen. In dit geval is het de kindercoach niet of niet langer toegestaan om het kind te begeleiden.De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat, indien de andere gezaghebbende ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. De kindercoach kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Als het kind 16 jaar of ouder is, mag het zijn eigen beslissingen nemen wat betreft hulpverlening. Er is dan ook geen toestemming meer nodig van de ouder(s).

 

 Artikel 4 – Beroepsgeheim en Privacy

De kindercoach zal vertrouwelijk omgaan met de persoonsgegevens van de opdrachtgever en client, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op gebied van bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Artikel 5 - Regels rond afspraken 

De afspraken voor een sessie beginnen en eindigen op de afgesproken tijdstippen.

De opdrachtgever dient tijdens de sessie telefonisch bereikbaar te zijn.

Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur van te voren wordt afgezegd, worden er geen kosten in rekening gebracht.

Bij annulering van een afspraak binnen 24 uur voor aanvang, zonder aanwijsbare reden van overmacht zoals bijvoorbeeld ziekte, dan wordt het overeengekomen tarief voor de afspraak gefactureerd.

 

Artikel 6 – Betalingsvoorwaarden 

Facturen worden digitaal verstuurd en dienen binnen 14 dagen voldaan te worden.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid 

De coach zal ten alle tijden de overeenkomst naar beste vermogen en inzicht uitvoeren

De begeleiding van de coach is oplossings- en resultaatgericht, zonder een resultaatverplichting.

De coach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van letsel en schade voortvloeiende of in verband met de geboden diensten door de coach, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van de coach.

 

Artikel 8 – Klachten en geschillen 

Heeft u een vraag of een klacht, neem dan contact op met Leven is Kinderspel zodat een oplossing gevonden kan worden voor uw situatie. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling.

Contactgegevens voor Leven is Kinderspel kan je vinden op de website.

Als er een conflict is van welke aard dan ook, dan proberen de partijen dat in eerste instantie samen op te lossen. Lukt het niet het conflict op te lossen dan schakelen partijen juridische conflictbemiddeling mediation in. De mediator is geregistreerd in het NMI register. De kosten daarvan worden door beide partijen voor een gelijk deel gedragen.

 

Artikel 9 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 

De kindercoach is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de client en/of de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig of tijdig nakomen.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de coach op de opdrachtgever direct opeisbaar.

 

Artikel 10 – Slotbepalingen  

Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 

Privacyverklaring 

Leven is Kinderspel - José Schenk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Info

José Schenk - Leven is Kinderspel

Gevestigd in de Bilt

KvK onder nummer - 85922900

 

Persoonsgegevens

José Schenk - Leven is Kinderspel verwerkt jou persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt.

 

Welke gegevens worden verzameld.

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld middels correspondentie en telefonisch contact.

 

Met welk doel verwerkt ik jou persoonsgegevens.

José Schenk - Leven is Kinderspel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen.

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

– Voor wettelijke verplichtingen voor José Schenk - Leven is Kinderspel zoals administratie en belastingaangifte.

- Bij een eventuele klachten afhandeling

Indien een overeenkomst tot stand komt, dan zal ik over meer gegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Ik gebruik deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met jou overeengekomen dienstverlening en verzamel alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig acht.

Zonder je toestemming deel ik je gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

 

Beveiliging

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact op met mij via info@leveniskinderspel.nl

Bij de verwerking van persoonsgegevens kan ik gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om je privacy te waarborgen en de technische

beveiliging te verzekeren, sluit ik alleen verwerkers overeenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen.  

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

 

Bewaartermijnen

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om je doelen te realiseren en worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd.

Ik ben uiteraard wel gebonden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Waarbij facturen 7 jaar bewaard moeten blijven voor de Belastingdienst.

Het is mogelijk dat in een overeenkomst met betrekking tot specifieke gegevens een andere bewaartermijn is overeengekomen. Dan geldt dit overeengekomen bewaartermijn.